Ideari

L’esplai l’Olivera Rodona, com a associació juvenil dedicada a l’educació d’infants i joves en el lleure, ens  definim mitjançant aquest ideari:

Entenem que la persona té tres vessants: el pensament, les accions i les relacions. A cadascun d’ells li associem un valor fonamental, constituint així tres pilars bàsics. Aquests són, respectivament: l’esperit crític, que qüestiona constructivament tant les idees pròpies com les externes; la responsabilitat, és a dir,  la consciència de les pròpies accions i de les seves conseqüències, i el respecte, valorar i entendre la diversitat de les persones i del que ens envolta.

Així mateix, hem relacionat cadascun d’aquests pilars amb uns altres valors més específics per tal de completar el significat de cada vessant de la persona. A l’esperit crític hi associem l’optimisme, per encarar les adversitats amb una actitud positiva, i el lliure pensament, defugint del dogmatisme i de les veritats inamovibles.

Aquest darrer ens conduirà a la laïcitat i a la no subjecció a cap partit polític. També hi vinculem la coherència, que, entenent-la com el fet d’actuar d’acord amb el pensament, fa de pont entre l’esperit crític i la responsabilitat.

Al voltant de la responsabilitat hi orbiten l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i el compromís amb l’entorn. És a dir, desenvolupar-se dins la societat i entendre que, malgrat l’existència de desigualtats, cal donar els recursos necessaris perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. A més, creiem que una actitud responsable implica cuidar el medi que ens envolta i del qual en formem part.

El respecte, el tercer pilar, l’hem completat amb el pacifisme, el rebuig rotund a qualsevol tipus de violència; l’altruisme, l’ajut totalment desinteressat, i la pertinença, entenent-la com la importància de sentir-se part d’un grup.

Arribats aquí, la visió de la persona no acaba d’estar del tot completa. Falten, doncs, dos valors transversals que impulsin i donin la raó de ser als altres valors. Aquests són l’estima, basada en els vincles afectius entre les persones i cap a un mateix, i el progrés, és a dir, la transformació i la millora de tot allò que ens preocupa.

La constel·lació de valors que hem creat necessita un context on desenvolupar-se. Aquest no limita la seva acció, sinó que relaciona i harmonitza tots els valors i, alhora, el matisen i li donen un sentit únic i vital. Entenem que aquest context és la llibertat.